KONKURSAS

MOLĖTŲ MENU MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI

Konkursą skelbia: Molėtų menu mokykla biudžetinė įstaiga.  Vilniaus g. 57, LT-33102 Molėtai. Įmonės kodas 191231676, Tel.(8 383) 51058 ,(8 655) 29212, moletumm@hotmail.com.

skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti (1 etatas).

Dokumentų pateikimo būdas: el. paštu moletumm@hotmail.com arba pristatyti adresu Vilniaus g. 57, LT-33102 Molėtai 8.00 – 17.00.

Paskelbta: 2018-12-28

Galioja iki: 2019-01-14

1. Pareigybės lygis– A2.

2. Darbo sutarties rūšis

3. Darbo pobūdis: organizuoja ir koordinuoja ugdymo plano, neformaliojo švietimo programų rengimą ir įgyvendinimą, inicijuoja naujų ugdymo(si) technologijų ir strategijų diegimą, užtikrina  ugdymo proceso įgyvendinimą, mokinių registro administravimą, organizuoja Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą, gautą informaciją naudoja mokyklos veiklos planavimui ir tobulinimui. Rengia užsiėmimų ir neformaliojo švietimo tvarkaraščius, statistinių duomenų ataskaitas, savo darbo ataskaitas. Bendradarbiauja su ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais Mokyklos bendruomenės nariais.

Organizuoja ir koordinuoja ugdomąjį procesą. Geba rengti reikalingus įstaigos vidaus tvarkomuosius, informacinius dokumentus, koordinuoja Mokyklos metinio veiklos plano rengimą bei įgyvendinimą. Analizuoja pokyčius. Koordinuoja mokytojų metodinę veiklą, kontroliuoja grupių ir individualių  dienynų pildymą. Analizuoja vaikų ugdymo (-si) pasiekimus. Teikia konsultacijas individualių ugdymo planų sudaryme. Dalyvauja rengiant ir vykdant įvairius projektus. Organizuoja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių programų įgyvendinimą. Vadovauja Vaiko gerovės komisijai. Savarankiškai vykdo kitas įstaigos direktoriaus perduotas funkcijas.

Tvarko ugdomojo proceso dokumentaciją, koordinuoja renginius, tobulina vaikų veiklos vertinimo sistemą. Skatina pedagogus tobulinti profesinį meistriškumą, kelti kvalifikaciją, dalykiškai bendradarbiauti. Koordinuoja besiatestuojančių pedagogų dokumentų rengimą, pristato juos atestacinei komisijai.  Rūpinasi sergančių, ar dėl kitų priežasčių neatvykusių į darbą pedagogų pavadavimu,  veda darbo apskaitą: sudarinėja darbo laiko apskaitos žiniaraščius, teikia juos tvirtinti direktoriui.

Koordinuoja kultūrinių renginių bendruomenei organizavimą, bei tradicijų puoselėjimą. Palaiko ryšį su socialiniais partneriais, sudaro bendradarbiavimo planus. Savarankiškai planuoja ir įgyvendina kitus kasdieninius darbus. Dalyvauja mokyklos įvaizdžio kūrime.

4. Kandidatas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį, aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją;
 • Turėti ne mažesnį kaip trijų  metų pedagoginio darbo stažą;
 • Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
 • Būti pareigingu, darbščiu, kūrybišku, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje, savarankiškai planuoti, organizuoti sau pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiški vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr.1688 (Žin. , 2003, Nr. 123-5618) reikalavimus;
 • Žinoti šiuolaikinės pedagogikos ir psichologijos pagrindus, gebėti juos taikyti savo veikloje;
 • Išmanyti neformaliojo švietimo mokyklos veiklos organizavimą, neformalųjį vaikų švietimą reglamentuojančius dokumentus, Mokyklos strategiją, veiklos tikslus ir uždavinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, LR Darbo kodeksas, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, raštvedybą;
 • Žinoti ir laikytis pedagogų etikos kodekso.

5. Privalumai:

 • Turima kvalifikacija ir panašaus darbo (direktoriaus pavaduotojo ugdymui) patirtis;
 • Projektų rengimo patirtis.
 • Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išmanymas.
 • Vadovavimo komandai patirtis.

6. Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą leisti dalyvauti konkurse (priedas Nr. 1).
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 • Išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 • Gyvenimo aprašymą.
 • Užpildytą pretendento anketą (priedas Nr. 2).
 • Asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės savybės.
 • Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

7. Pretendentas gali pateikti dokumentus iki 2019 m. sausio 14 d. imtinai paštu moletumm@hotmail.com arba darbo dienomis pristatyti adresu Vilniaus g. 57, LT-33102 Molėtai 8.00 – 16.00.

8. Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus informuoti asmeniškai telefonu.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis) vyks 2019 m. sausio 16 d. 10.00 val. (galimi datos pakeitimai. Tokiu atveju apie juos pretendentai bus informuoti individualiai telefonu).

9. Darbo pradžia 2019 m. vasario 6 d.

Prašymas dėl leidimo dalyvauti konkurse

Pretendento anketa