Personalo paieška

 

Skelbiamas konkursas  VYR. BUHALTERIO/ĖS pareigybėms

 1. Darbo vieta (miestas): Molėtų menų mokykla
 2. Informacija: Darbo užmokestis 924,00 Eur.

Darbo krūvis: 0,5 etato.

Darbo pradžia: nuo 2024 m. gegužės 6 d.

MOLĖTŲ MENŲ MOKYKLOS VYR. BUHALTERIO/ĖS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

BENDROJI DALIS

 1. Pareigybės lygis – A, kodas – 4311.
 2. Vyr. buhalterio pareigybė reikalinga tvarkyti valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto bei kitų šaltinių, buhalterinę apskaitą, kontroliuoti, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai, užtikrinti ataskaitų duomenų teisingumą ir pateikimą laiku.
 3. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo funkcijas – finansų valdymo ir apskaitos.
 4. Vyriausiąjį buhalterį priima ir atleidžia iš darbo sporto mokyklos direktorius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Vyr. buhalteris pavaldus mokyklos direktoriui.,

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 1. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

7.1. turėti aukštąjį arba jam prilyginamą ekonomikos, verslo, finansų arba apskaitos krypties išsilavinimą;

7.2. turėti ne mažesnę, kaip 2 metų vyr. finansininko darbo patirtį, pageidautina viešajame sektoriuje;

7.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę biudžetinėse įstaigose, darbo apmokėjimo įstatymą, asignavimus ir turto valdymą, naudojimą, disponavimą;

7.4. gebėti organizuoti buhalterinę apskaitą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;

7.5. išmanyti finansinės ir buhalterinės apskaitos tvarką;

7.6. turėti darbo su buhalterinės apskaitos kompiuterinėmis programomis patirtį.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 1. Tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus ir kitus teisės aktus.
 2. Teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas, pagal pareikalavimą — apskaitos dokumentus ir registrus įstaigos direktoriui, auditoriams, asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms.
 3. Tvarko įstaigos biudžetą, pasirašo finansinius dokumentus, planuoja lėšų poreikį ateinantiems laikotarpiams pagal visus finansavimo šaltinius.
 4. Teikia įstaigos direktoriui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais.
 5. Vykdo išankstinę finansų kontrolę, remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis.
 6. Rengia įstaigos suvestinę finansinę atskaitomybę ir, vadovui pasirašius, teikia aukščiau stovinčioms organizacijoms jų nustatyta tvarka ir terminais.
 7. Parenka apskaitos politiką, parengia apskaitos vadovą bei prireikus jį atnaujina.
 8. Vykdo ūkinių operacijų ir piniginių lėšų judėjimą, paskirstymą, perskirstymo ir likučių įforminimą bei kontrolę.

TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Vykdydamas pavestas funkcijas, vyr. buhalteris privalo:

16.1. būti pareigingas, darbštus, gebėti bendrauti su žmonėmis;

16.2. išlaikyti prieinamos informacijos konfidencialumą;

16.3. pastebėjęs duomenų netikslumus, kurie galėjo turėti įtakos įstaigos finansinei veiklai, nedelsiant informuoti direktorių;

16.4. vykdyti direktoriaus nurodymus;

16.5. įsisavinti su tiesioginiu darbu susijusias naujoves bei taikyti jas tolimesniame darbe.

 1. Inicijuoti pasitarimus asignavimų bei turto valdymo ir apskaitos klausimais;
 2. Vizuoti arba pasirašyti apskaitos dokumentus, sutartis, sąmatas, pažymas, ataskaitas ir kitus dokumentus;
 3. Rengti ir teikti direktoriui pasiūlymus, reikalauti iš įstaigos darbuotojų, kad būtų užtikrintas lėšų turto saugumas, racionalus naudojimas, reikalauti iš atsakingų darbuotojų raštiškų ir žodinių paaiškinimų, kopijų dokumentų, reikalingų ūkinių operacijų teisėtumui pagrįsti ir išankstinei kontrolei vykdyti, tikrinti visus dokumentus, susijusius su prisiimamais įsipareigojimais ir atliekamais mokėjimais;
 4. Nepriimti iš užsakovų klaidingų buhalterinių dokumentų ir reikalauti, kad pirminiuose dokumentuose būtų visi juridiniai atsiskaitymo rekvizitai;
 5. Dalyvauti seminaruose, pasitarimuose buhalterinės apskaitos klausimais;
 6. Gauti atlyginimą už atliktą darbą ir kasmetines atostogas Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kt. teisės aktų nustatyta tvarka;
 7. Kelti kvalifikaciją.

ATSAKOMYBĖ

 1. Vyr. buhalteris atsako už:

24.1. kokybiškai ir laiku vykdomas jam pavestas pareigas bei patikėtų materialinių vertybių saugumą;

24.2. teisėtas ir teisingai įformintas finansinės operacijas, laiku perduotus apskaitai reikalingus dokumentus;

24.3. įstatymų, nutarimų, norminių aktų, įsakymų ir pareiginių nuostatų vykdymą;

24.4. buhalterinės apskaitos sistemos, atitinkančios biudžetinės įstaigos veiklos pobūdį ir teisinę formą, bei apskaitos registrų parinkimą;

24.5. visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų įtraukimą į apskaitą;

24.6. buhalterinių įrašų atitiktį ūkinių įvykių ar ūkinių operacijų turiniui;

24.7. teisingą mokesčių apskaičiavimą ir deklaravimą laiku;

24.8. apskaitos informacijos patikimumą;

24.9. ūkinių operacijų teisėtumo, lėšų naudojimo teisės aktų nustatyta tvarka bei tinkamo apskaitos dokumentų įforminimo kontrolę ir išankstinę finansų kontrolę;

24.10. įstaigos finansinės atskaitomybės sudarymą pagal sąskaitų duomenis;

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. gyvenimo aprašymą;
 5. buhalterinio išsilavinimo patvirtinančio dokumento kopiją.

Dokumentus pateikti adresu:

Molėtų menų  mokykla, Jaunimo g. 1, Molėtai arba elektroniniu paštu moletumenai@gmail.com iki 2024 m. balandžio 30 d.

Konkurso data: 2024 m. gegužės 3 d. 10 val.

Tel. Nr. pasiteiravimui: 8 655 29212., 8 604 09499.

 

KONKURSAS MOLĖTŲ MENŲ MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS EITI

Konkursą skelbia Molėtų menų mokykla, įmonės kodas 191231676, adresas: Jaunimo 1, Molėtai, tel.nr. 8 655 29212,

8 604  09499, el. p. moletumenai@gmail.com

Darbo krūvis: 0,5 etato. Pareiginės algos dydis 1590 Eur. neatskaičius mokesčių.

DB koeficientas nuo 1,7811 – 1,7872.

Pareigybės lygis – A2.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Darbo pobūdis: organizuoti ir koordinuoti ugdymo ir veiklos planų rengimą ir įgyvendinimą, užtikrinti ugdymo proceso įgyvendinimą, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo organizavimą, vykdyti ugdymo proceso stebėseną, vertinti ir analizuoti ugdymo kokybę, organizuoti koncertinę veiklą mokykloje ir už jos ribų, vykdyti Mokinių registro ir el. dienyno Tamo priežiūrą, vykdyti projektinę veiklą, bendradarbiauti su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais mokyklos bendruomenės nariais, rengti direktoriaus įsakymų, susijusių su ugdymo veikla, ir kitų mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus, organizuoti ir koordinuoti darbo grupių veiklą; kurti ugdymui palankią edukacinę aplinką, koordinuoti mokyklos metodinę veiklą, kaupti metodinės veiklos medžiagą, organizuoja metodinius renginius, rūpintis pedagogų profesiniu tobulėjimu, dalykiniu bendradarbiavimu, gerosios patirties sklaida, atestacija, viešinti mokyklos veiklas.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas ir pedagogo kvalifikacija;
 2. Darbas su DBSIS;
 3. Geras lietuvių kalbos mokėjimas: mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus;
 4. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
 5. Išmanyti mokyklos ugdymo veiklos organizavimą, ugdymo proceso tikslus ir uždavinius, juos reglamentuojančius dokumentus, dokumentų valdymą.
 6. Mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);
 7. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus valstybės ir savivaldybės valdymo institucijų teisės aktus, reglamentuojančius švietimo įstaigų veiklą ir valdymą, darbo santykių reguliavimą, švietimo sistemos sandarą, švietimo organizavimo principus;
 8. Būti susipažinęs su vadybos teorijomis, turėti vadybos pagrindų žinių;
 9. Gerai išmanyti šiuolaikinės specialiosios pedagogikos, psichologijos pagrindus, metodikas gebėti jas panaudoti savo veikloje;
 10. Būti darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, gebėti dirbti komandoje, savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, valdyti informaciją ir rengti išvadas;
 11. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme;

Privalumai:

 1. projektų rengimo patirtis.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

 1. pretendento anketą;
 2. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 4. išsilavinimą patvirtinantį dokumento kopiją;
 5. gyvenimo aprašymą (CV);
 6. motyvacinį laišką;
 7. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
 8. galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentai priimami iki š. m. balandžio 16  d. :

 1. Molėtų menų mokyklos raštinėje, adresu Jaunimo g. 1, Molėtai;
 2. paštu moletumenai@gmail.com:

Pokalbis su pretendentais  š. m. balandžio 19 d. 10 val.

Išsamesnė informacija apie konkursą telefonu 8 655 29212, 8 604  09499.