Vizija-misija

  • Misija

Mokykla, teikianti kokybišką meninį ugdymą, kuris leidžia laisvai skleistis individualiems
vaiko gebėjimams, augti bei tobulėti kaip asmenybei.

  • Vizija

Demokratiška, moderni, prasmės, atradimų ir asmens ugdymo(si) sėkmės siekianti mokykla.

  • Vertybės

Kiekvieno mokinio ugdymo(si) sėkmė.
Saugi emocinė ir fizinė aplinka.
Dialogo ir susitarimų kultūra, lyderystė, atvirumas pokyčiams, aukšta kompetencija.
Mokinių, mokytojų, tėvų partnerystė ir bendradarbiavimas.

  • Prioritetai

Ugdymo(si) proceso kokybė, nuolatinis profesinis tobulėjimas, bendradarbiavimas